Mae hac amaeth Rhyngwladol yn cael effaith ar Economi Cymru


Mae cwmnïau buddugol Hac Amaeth gwerth £135,000 M-SParc a noddir gan Lywodraeth Cymru yn cael effaith sylweddol ar economi gogledd Cymru, wrth i nifer o swyddi medrus â chyflogau da gael eu creu ar gyfer pobl leol, mae cydweithrediadau rhyngwladol cyffrous wedi’u datblygu rhwng cwmnïau Gwyddelig a Chymreig, ac mae potensial am lawer mwy o fuddsoddiad i’r rhanbarth yn y dyfodol.

Gwelodd yr Hac Amaeth 12 tîm o bob rhan o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon yn cynnig datrysiadau deallusrwydd artiffisial i heriau amaethyddol, gyda’r enillwyr yn rhannu £135,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i fasnacheiddio eu cynhyrchion a’u syniadau technoleg amaeth yng Nghymru.

Yr wythnos hon daeth y timau buddugol ynghyd – Dewin.Tech ac Evometric o Gymru, a Micron Agritech o Weriniaeth Iwerddon – yn M-SParc am y tro cyntaf ers derbyn cyllid i ddatblygu eu syniadau, ac maent eisoes wedi creu gyrfaoedd newydd, sy’n talu’n dda yng Nghymru i helpu i ddatblygu eu prosiectau.

Hefyd agorodd Micron Agritech eu labordy Cymraeg cyntaf yn M-SParc, lle bydd dau weithiwr newydd o Gymru yn gweithio. Mae’r cwmnïau’n datblygu cynnyrch o synwyryddion sy’n monitro pryd mae gwartheg yn lloia, i ganfod parasitiaid da byw drwy ddefnyddio AI, ac maent hyd yn oed yn herio deddfwriaeth gyda synhwyrydd nitrad ar gyfer canfod cyfleoedd lledaenu slyri diogel ar ffermydd.

Yn 2020 buddsoddodd y DU £24m mewn prosiectau Technoleg Amaeth, gan gadarnhau ei statws fel sector twf, a disgwylir i fuddsoddiadau gyrraedd y biliynau erbyn 2025. Mae M-SParc eisiau gwneud yn siŵr nad yw Cymru’n colli’r cyfle i fod yn rhan o hynny.

Siaradodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, Pryderi ap Rhisiart, am ei gyffro am ddyfodol enillwyr yr Hac Amaeth:

“Mae’n wych gweld effaith gadarnhaol yr Hac Amaeth, gan fod pob un o’r enillwyr eisoes wedi mynd ati i ddatblygu eu mentrau cyffrous ac maent bellach mewn sefyllfa lle maent wedi creu gyrfaoedd cyffrous i bobl leol yn y rhanbarth; mae tair gyrfa newydd eisoes wedi’u creu yn uniongyrchol o’r Hac.

“Rydym yn falch o allu chwarae ein rhan i ddod â’r arloeswyr hyn ynghyd er budd arloesedd Cymreig a dod o hyd i ffyrdd i’w cefnogi i ddod â’u datrysiadau’n fyw.”

Dywedodd Prif Gonswl Iwerddon: “Mae’n wych gweld Micron Agritech, cwmni newydd Gwyddelig yn cyrraedd M-SParc, a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu cydweithrediadau.”

Meddai Sean Smith, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Masnachol Micron Agritech:

“Rydym wedi cael wythnos gyntaf gadarnhaol iawn yma yn M-SParc wrth i’n dau weithiwr newydd o Gymru ymuno â ni, rydym wedi sefydlu ein labordy profi, a chyfarfod â llawer o filfeddygon a ffermwyr lleol. Mae adeilad M-Sparc yn anhygoel, yn bensaernïol a’r ffaith ei fod wedi’i amgylchynu gan olygfeydd hyfryd o fynyddoedd Cymru; amgylchedd gwaith anhygoel, bywiog!”

Siaradodd Ryan Williams, un o weithwyr newydd Micron Agritech o Gymru, am ei wythnos gyntaf yn M-SParc gyda’r cwmni:

“Yn ddiweddar, ymunais â thîm cyffrous Micron Agritech yma, sydd wedi’i leoli yn M-Sparc yn Gaerwen sy’n adeilad anhygoel. Dim ond wythnos rydw i wedi bod gyda Micron, ac rydw i eisoes wedi dysgu cymaint am y sector amaethyddol, ac mae’n gyffrous gweld sut mae’r cwmni hwn a’r dechnoleg sy’n sylfaen iddo yn tyfu bob dydd!”

Ychwanegodd Geraint Hughes o Dewin.Tech:

“Mae’r cymorth gan yr Hac Amaeth wedi bod yn sbardun i Dewin.Tech ddod yn realiti. Ein nod yw gweithio’n agos gydag arbenigwyr technegol dawnus yng Nghymru i ddod â datrysiadau masnachol i’r farchnad Technoleg Amaeth, gan gydweithio â Dr Rob Shepherd o Evometric.

“Mae wedi atgyfnerthu fy nghred y gall Cymru arwain y sector Technoleg Amaeth. Mae cydweithio gyda phobl a sefydliadau yn bwysig iawn i ni, ac felly dyna pam rydym wedi sefydlu Grwpiau Llywio ar gyfer ‘Dewin Dŵr’ a ‘Dewin Mw’.

“Roeddem yn arbennig o falch o ennill ‘Gwobr Cychwyn Busnes Cymru mewn Technoleg Symudol a Datblygol’ ym mis Medi, ac ni fyddai hynny wedi digwydd heb yr Hac Amaeth.”

Mae M-SParc gan Brifysgol Bangor hefyd wedi lansio clwstwr Agritech, sy’n hyrwyddo cydweithredu ac arloesi yn y sector twf uchel hwn gyda buddion economaidd i’r rhanbarth. Mae gan y clwstwr eisoes amrywiaeth o bartneriaid o ddiwydiant ac academia, ac rydym yn gwahodd unrhyw gwmnïau neu bartneriaid sydd am ymuno gyda’r Clwstwr i fynd i www.agritech.cymru heddiw i gofrestru.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion