Parc Gwyddoniaeth Menai yn lansio Clwstwr AgriTech

Mae M-SParc gan Brifysgol Bangor wedi lansio Clwstwr AgriTech, gan hyrwyddo cydweithredu ac arloesi mewn sector twf uchel gyda buddion economaidd i'r rhanbarth. 

Ailetholwyd Parc Gwyddoniaeth Menai yr wythnos hon yn Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Grŵp Traws-bleidiol Senedd Cymru dros Ddigidol yng Nghymru a manteisiodd ar y cyfle i lansio'r clwstwr yn swyddogol yn y fforwm Cymru gyfan, a sefydlwyd i sicrhau bod y genedl mewn sefyllfa dda i elwa ar gyfleoedd y sector digidol. 

Yn 2020 buddsoddodd y DU £24 Miliwn mewn prosiectau Technoleg Amaeth, gan arwain at lawer o ddatblygiadau technolegol cyffrous yn y sector amaethyddol, a bydd lansiad y Clwstwr AgriTech yn sicrhau y gall gogledd Cymru elwa ar hyn, gan helpu'r sector i dyfu yn y rhanbarth. 

Technoleg amaeth yw'r defnydd o dechnoleg ac arloesedd technolegol i wella effeithlonrwydd ac allbwn prosesau amaethyddol. Hynny yw, cymhwyso technoleg i wella pob elfen o'r prosesau ffermio a thyfu. 

Dywedodd Rheolwr Cyfarwyddwr M-SParc Pryderi ap Rhisiart:  

“Rydym wedi gweld nifer y busnesau a phrosiectau Technoleg Amaeth yn M-SParc yn cynyddu dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gyda rhai prosiectau cyffrous iawn ar y gweill yn cynnwys ein tenantiaid, Prifysgol Bangor, a ninnau, ac rydym yn falch ein bod wedi lansio ein clwstwr AgriTech yn ffurfiol yn y Grŵp Traws-bleidiol Senedd Cymru dros Ddigidol yng Nghymru heddiw. 

“Ein nod yw cael y cwmnïau hynny i weithio gyda'i gilydd, gan sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i dyfu yn M-SParc, creu cynhyrchion masnachol a mynd i mewn i farchnadoedd y byd, a chreu cyfleoedd gyrfa newydd cyffrous. Lle gwell na gogledd Cymru i sector o'r fath dyfu? 

“Mae cael ein ailethol yn Ysgrifenyddiaeth y Grŵp Trawsbleidiol dros Ddigidol yng Nghymru yn gyfle cyffrous iawn i M-SParc fod yn rhan o helpu i symud yr agenda ddigidol ymlaen yng Nghymru, gan gydweithio â swyddogion etholedig ac ystod eang o arbenigwyr sydd ar flaen y gad yn y maes hwn. 

“Rydym yn ymwneud â llawer o grwpiau a phrosiectau yn y sector hwn, ac yn teimlo bod ‘mudiad’ yn datblygu y gallwn ni yng ngogledd Cymru ei arwain o’r tu blaen. Mae cyfleoedd clir ym maes Digidol yng Nghymru ar draws ystod o sectorau ond mae yna heriau i'w goresgyn hefyd, ac mae hyn yn rhoi llwyfan inni drafod yr heriau hynny a'r ffordd orau o adeiladu ar y cyfleoedd.” 


Mae cyfleoedd mawr i'r sector, ond mae hefyd rwystrau sylweddol i dwf - megis cyllid a phrinder sgiliau y bydd y Clwstwr yn eu trafod ac yn mynd i'r afael â nhw. Trafododd y Grŵp Trawsbleidiol dros Ddigidol hefyd y diffyg mabwysiadu a chyfradd mabwysiadu'r dechnoleg fel rhwystr i dwf. 

Mae gan y clwstwr eisoes ystod o bartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd gan gynnwys Naturiol, Diagnostig, yr Eryr Gwyrdd, Tech Tyfu, Bi-meda, Dewin.Tech, Micron Agritech a Henfaes - Prifysgol Bangor, GLL - Glynllifon a BIC Innovation ac rydym yn gwahodd unrhyw gwmnïau neu bartneriaid sydd am ymuno â'r Clwstwr i fynd i www.agritech.cymru heddiw i ymuno. 

Rhwng y cwmnïau a'r prosiectau hyn mae arbenigedd sylweddol mewn ffermio fertigol, nodi a rheoli parasitiaid a phlaladdwyr, gan ddefnyddio AI at wahanol ddibenion i wneud gwaith amaethyddol yn haws, gwneud gwell defnydd o dir ymylol, cynyddu nerth rhai brechlynnau, technoleg drôn a mwy, gyda'r clwstwr yn sicr o dyfu'n gyflym yn y dyfodol. 

I gael mwy o wybodaeth am y Clwstwr AgriTech ac i ddysgu am y cwmnïau dan sylw a'u gwaith, neu os oes gennych ddiddordeb ymuno â'r clwstwr eich hun, ewch draw i www.agritech.cymru heddiw! 
Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion