Telerau Gwasanaeth

Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan Barc Gwyddoniaeth Menai ac er ein bod yn ymdrechu i gadw’r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychioliadau na gwarantau o unrhyw fath, yn benodol neu’n oblygedig, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd mewn perthynas â’r wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau, neu graffeg cysylltiedig a gynhwysir ar y wefan at unrhyw ddiben. Mae unrhyw ddibyniaeth a roddwch ar wybodaeth o’r fath felly’n gyfrifoldeb arnoch chi.

Ni fyddwn mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o golli data neu elw sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â, defnyddio'r wefan hon.

Trwy’r wefan hon gallwch gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Parc Gwyddoniaeth Menai. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad nac yn cefnogi’r safbwyntiau a fynegir ar y gwefannau.

Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw Parc Gwyddoniaeth Menai yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am, ac ni fydd yn atebol am, y wefan nad yw ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.

Pan fyddwch yn rhoi cyfeiriad e-bost i ni ar y ffurflen gyswllt, byddwn yn ei ddefnyddio i ymateb i chi trwy e-bost yn unig, ac ni fyddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer rhestrau postio nac yn ei rannu â thrydydd parti.